Category: Piotrkow

Sort

showing 1-1 of 1

Pyotrkov Tribunalski veha-sevivah sefer zikaron...

By: Malts,Ya'akov & Lau-Lavie,Naphtali

Price: $75.00

Publisher: Israel, Former Residents of Pyotrkov: 1965

Edition: In Hebrew & Yiddish.

Item #: 002053


View more info